ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

بایگانی
آخرین نظرات
۲۹
مهر
۹۹

برای دسترسی به کلیه محتواها و تدریس ها به صورت دسته بندی شده ، صفحه معلم خوانساری ‌را در آپارات دنبال کنید.

برای ورود به آپارات «معلم خوانساری» روی تصویر بالا بزنید.

سپس صفحه را دنبال کنید تا از به روز شدن محتوا اطلاع پیدا کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
آبان
۹۹
 • زهرا مهدوی
۰۵
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

.
سوال اضافه :

.

تکالیف:

1- سوال اضافه را در دفتر ریاضی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

2- فعالیت صفحه 37 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

3- کار در کلاس صفحه 37 را در دفتر ریاضی خود بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و با استفاده از کامپیوتر ، آموزش های موجود در فیلم را تمرین نمایید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.
.

 • زهرا مهدوی
۰۳
آبان
۹۹

- ریاضی: تمرین صفحه 25

- قرآن: تدریس درس چهارم

- هنر: پرسپکتیو 1 نقطه

- فارسی: انشا با موضوع «اگر من یک پرنده بودم...»

 • زهرا مهدوی
۰۳
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم آموزش پرسپکتیو 1 نقطه را با دقت مشاهده کنید و تکلیف خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکلیف:

با توجه به آموزش داده شده ، 9 مربع یا مستطیل در دفتر نقاشی خود بکشید و با استفاده از خط کش ، پرسپکتیو را رسم کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۳
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به تمرین صفحه 25 ریاضی را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که اشتباهی در پاسخ هایتان هست ، آن را اصلاح کنید.

.

.

تکالیف:

1- فعالیت صفحه 36 را در کتاب بنویسید.

2- کاردرکلاس صفحه 36 را در کتاب 

 • زهرا مهدوی
۰۳
آبان
۹۹
دانش آموزان عزیزم ، بعد از گوش دادن به قرائت آیات درس چهارم و تمرین آیات ، فعالیت خواسته شده را انجام بدهید.

 
 
 
 
 
 
قسمت اول(صفحه 23)
 

 

 

قسمت دوم(صفحه 26)

 
 

.

تکلیف:

کار در کلاس صفحه 25 را در کتاب قرآن بنویسید. 

 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۹
 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

..

تکلیف:

تمرین صفحه 35 را در کتاب یا دفتر انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.
 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیمل تدریس درس باغ سری را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

تکالیف:

1- برایم بگو صفحه 28 در دفتر

2- تدبر کنیم صفحه 29 در دفتر

3- بررسی کنید صفحه 29 در کتاب

4- گفت و گو کنید صفحه 30 در دفتر

5- ایستگاه فکر صفحه 30 در دفتر

 • زهرا مهدوی
۳۰
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- فعالیت 1 را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

3- فعالیت 2 و 3 را در قسمت کاربرگه های آخر کتاب انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

- ریاضی: 1- فعالیت صفحه 32

             2- کاردرکلاس صفحه 32

             3- فعالیت صفحه 33 + تکالیف

- علوم: تدریس درس سوم«کارخانه ی کاغذ سازی» + تکالیف

- فارسی: سوالات درس سوم

- قرآن: از بین صفحات 16 و 20 یک صفحه را انتخاب کنید و بعد از تمرین ، قرائت آیات آن را ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

.

تکالیف:

1- کار در کلاس صفحه 33 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

2- فعالیت صفحه 33 را در کتاب ریاضی خود با دقت بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.


 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم های تدریس درس سوم علوم ، «کارخانه ی کاغذ سازی» را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

فیلم تدریس:

.

فیلم آزمایش کاغذ پی اچ:


.

تکالیف:

فعالیت های زیر را در دفتر علوم خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

1- آزمایش کنید صفحه 23

2- جمع آوری اطلاعات صفحه 23

3- آزمایش کنید صفحه 23 و 24(پایین صفحه)

4- فکر کنید صفحه 24

5- گفت و گو صفحه 24

6- جمع آوری اطلاعات صفحه 24

* (به صورت دلخواه )فیلم آزمایش کنید صفحه 23 و 24 را ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۹
مهر
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات زیر را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۲۸
مهر
۹۹

- ریاضی: فعالیت و کار در کلاس صفحه 32 را در کتاب ریاضی با دقت بنویسید.

- علوم: جمع آوری اطلاعات و فکر کنید صفحه 22 را در دفتر علوم خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی