ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

بایگانی
آخرین نظرات

۶۸ مطلب در آبان ۱۳۹۹ ثبت شده است

۲۸
آبان
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۸
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به آموزش موجود در فیلم ، شما هم یک اتاق با استفاده از پرسپکتیو یک نقطه ، به سلیقه خود بکشید.

.

تکلیف:

ابتدا دور برگه نقاشی خود کادر بکشید و یک اتاق با استفاده از روش پرسپکتیو یک نقطه رسم کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۸
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورت لزوم ، پاسخ های خود را اصلاح نمایید.

.

تکلیف:

فعالیت صفحه 52 را در کتاب انجام بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۸
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و تمرین های آموزش داده شده را تمرین کنید و فیلم آن را ارسال کنید.

.

تکلیف:

فعالیت آموزش داده شده در فیلم را تمرین کنید و فیلم آن را ارسال کنید.

 

 • زهرا مهدوی
۲۶
آبان
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۶
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

.

سوالات درس

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر اجتماعی بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- فعالیت 1 ، 4 ، 6 و 7 را در دفتر بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

3- فعالیت 2 و 5 را در کاربرگه بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۶
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و اگر اشتباهی در پاسخ هایتان هست ، آن را اصلاح نمایید.
 • زهرا مهدوی
۲۶
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و اگر اشتباهی در پاسخ هایتان هست ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکلیف:

تمرین صفحه 51 را بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۶
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و اگر اشتباهی در پاسخ هایتان هست ، آن را اصلاح نمایید.
 • زهرا مهدوی
۲۵
آبان
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۵
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح نمایید.

.

تکالیف:

1- کار در کلاس صفحه 50 در کتاب(بالای صفحه)

2- فعالیت صفحه 50 در کتاب

3- کار در کلاس صفحه 50 در کتاب(پایین صفحه)

 • زهرا مهدوی
۲۵
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و اگر اشتباهی در پاسخ هایتان هست ، آن را اصلاح نمایید.

 • زهرا مهدوی
۲۵
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و پس از آن ، فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکلیف:

گفت و گو کنید صفحه 30 را با توجه به فیلم و توضیحات پایین صفحه پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
آبان
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۴
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و اگر اشتباهی در پاسخ هایتان هست ، حتما آن را اصلاح کنید.

تکالیف:

1- کار در کلاس صفحه 49 را در کتاب بنویسید.

2- فعالیت صفحه 49 را در کتاب بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1-سوالات درس را در دفتر هدیه بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- ایستگاه فکر صفحه 38 در دفتر

3- گفت و گو کنید صفحه 40 در دفتر

4- ببینی و بگو صفحه 40 در دفتر

5- تدبر کنیم صفحه 40 و 41 در دفتر

6- کامل کنید صفحه 41 در کتاب

7- بررسی کنید صفحه 42 در دفتر

8- تحقیق کنید صفحه 42 در دفتر

 • زهرا مهدوی
۲۴
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس را در دفتر فارسی بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۴
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، یادآوری ، برای بهه خاطر آوردن مطالبی است که قبلا با آن آشنا هستید. با دقت فعالیت های 1 تا 5 صفحه 35 و 36 را در کتاب انجام بدهید و هر جا لازم است تمرین کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۱
آبان
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۱
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که اشتباهی در پاسخ هایتان هست ، آن ها را اصلاح کنید.

.

تکلیف:

فعالیت صفحه 48 را در کتاب بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۱
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکالیف:

1- درک و دریافت را در دفتر فارسی بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

2- کارگاه درس پژوهی را در دفتر بنویسید و پاسخ بدهید.

3- واژه نامه درس را با استفاده از درج سخن در دفتر فارسی بنویسید.

4- 20 واژه مهم املایی از درس بیابید و به آن پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۱
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و تمرین های آموزش داده شده را تمرین کنید و فیلم آن را ارسال کنید.

.

تکلیف:

فعالیت آموزش داده شده در فیلم را تمرین کنید و فیلم آن را ارسال کنید.

 

 • زهرا مهدوی
۲۰
آبان
۹۹
 • زهرا مهدوی
۲۰
آبان
۹۹

دانش آموران عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.


.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1- فکر کنید صفحه 30 را در دفتر علوم بنویسید و پاسخ بدهید.

2- سوالات درس را در دفتر علوم بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۲۰
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و اگر در پاسخ هایتان اشکالی وجود دارد آن را اصلاح کنید.

.

تکلیف:

تمرین صفحه 47 را در دفتر ریاضی با دقت بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۲۰
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و اگر در پاسخ هایتان اشکالی وجود دارد آن را اصلاح کنید.

 • زهرا مهدوی
۲۰
آبان
۹۹
دانش آموزان عزیزم ، قرائت آیات را با دقت گوش بدهید و سپس با استفاده از آن تمرین کنید.و تکلیف خواسته شده را انجام بدهید.
 
 
 
  
قسمت اول(آیات صفحه 29)

 

 قسمت دوم(آیات صفحه 32)

 

 تکلیف:

کار در کلاس صفحه 31 را در کتاب بنویسید.

  

 • زهرا مهدوی
۱۹
آبان
۹۹

- ریاضی : کار در کلاس صفحه 45

- کار و فن آوری: آموزش ورد(بخش اول)

- نگارش: کلیه فعالیت های درس پنجم«هفت خان رستم» را در کتاب نگارش بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۹
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنی و با استفاده از آن موارد آموزش داده شده را تمرین کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۹
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکالیف:

1- فعالیت صفحه 45 و 46 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

2- کار در کلاس صفحه 46 را رد کتاب ریاضی بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۸
آبان
۹۹
 • زهرا مهدوی
۱۸
آبان
۹۹

دانش آموران عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکلیف خواسته شده را انجام بدهید.


.

تکلیف:

گفت و گو صفحه 26 را در دفتر علوم بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۸
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

.

تکلیف:

کار در کلاس صفحه 45 را در کتاب ریاضی بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۸
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکالیف:

به چهار سوال صفحه 27 و 28 کتاب با دقت پاسخ بدهید

 • زهرا مهدوی
۱۷
آبان
۹۹

- قرآن: از بین صفحات 23 و 26 ، یک صفحه را انتخاب کنید و قرائت آن را ارسال کنید.

 

- فارسی: 5 مبالغه و 5 کنایه به جز آن چه در درس آمده در دفتر فارسی بنویسید.

- تربیت بدنی: تمرین جلسه اول

 • زهرا مهدوی
۱۷
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و تمرین های آموزش داده شده را تمرین کنید و فیلم آن را ارسال کنید.

.

تکلیف:

فعالیت آموزش داده شده در فیلم را تمرین کنید و فیلم آن را ارسال کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
آبان
۹۹
 • زهرا مهدوی
۱۴
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم، سوالات درس چهارم فارسی را در دفتر فارسی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۴
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر اجتماعی بنویسید و پاسخ بدهید.

2- فعالیت 1 در کاربرگه شماره 10

3- فعالیت 2 ، 3 ، 4 و 5 در دفتر اجتماعی

 • زهرا مهدوی
۱۴
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس درس هفت خان را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

.

فیلم تدریس درس:

.

فیلم آموزش مبالغه و کنایه:

.

تکالیف:

1- درک مطلب صفحه 41 را در دفتر فارسی بنویسید و جواب بدهید.

2- شعرهای درس را به همراه معنی (با استفاده از درج سخن) در دفتر فارسی بنویسید.

3- واژه نامه درس را (با استفاده از درج سخن) در دفتر فارسی خود بنویسید.

4- چهل واژه مهم املایی از متن درس بیابید و در دفتر فارسی بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۲
آبان
۹۹
 • زهرا مهدوی
۱۲
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و با استفاده از آن در کامپیوتر خود تمرین کنید.

.

 • زهرا مهدوی
۱۲
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، نمونه آزمون فصل دوم ریاضی «کسر» را در دفتر ریاضی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

.

 • زهرا مهدوی
۱۱
آبان
۹۹

- ریاضی: 1- فرهنگ نوشتن صفحه 40

             2- تمرین صفحه 40 ، 41 و 42

- تفکر و پژوهش: بوی خوش مدینه

- نگارش:تمرین های درس «داستان من و شما» را به صورت کامل بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۱
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از مشاهده با دقت فیلم ، اگر در پاسخ هایتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۱
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، با توجه به فیلم تدریس ، اگر اشتباهی در پاسخ هایتان وجود دارد ، آن را اصلاح کنید.

 • زهرا مهدوی
۱۱
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، بعد از دیدن فیلم بوی خوش مدینه ، تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکلیف:

گفت و گو کنید صفحه 25 و 26 را در کتاب تفکر و پژوهش خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۰
آبان
۹۹
 • زهرا مهدوی
۱۰
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی وجود دارد، آن را اصلاح کنید.

.تکلیف:

تمرین صفحه 40 ، 41 و 42 را بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۱۰
آبان
۹۹

فیلم تدریس حکایت علم و عمل ، فارسی پایه ششم را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را پاسخ بدهید.

.

تکالیف:

1- حکایت و معنی آن را در دفتر فارسی بنویسید(با استفاده از درج سخن)

2- واژه نامه درس را در دفتر فارسی بنویسید.

3- 10 واژه مهم املایی از حکایت پیدا کنید و در دفتر فارسی بنویسید.

4- سوال درس را در دفتر بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۱۰
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر هدیه بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- تدبر کنیم صفحه 33 ، کامل کنید صفحه 34، ایستگاه فکر صفحه 36، تحقیق کنید صفحه 36 و با خانواده صفحه 36 در دفتر هدیه ها نوشته شود و جواب داده شود.

3- بگرد و پیدا کن صفحه 34 و بررسی کنید صفحه 35 را در کتاب هدیه بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۷
آبان
۹۹
 • زهرا مهدوی
۰۷
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و تکالیف خواسته شده را با دقت انجام بدهید.

.

.

سوالات درس:

.

تکالیف:

1- سوالات درس را در دفتر اجتماعی خود بنویسید و به آن ها پاسخ بدهید.

2- فعالیت 1 ، 2 ، 3 ، 4(قسمت ب) و 6 را در دفتر اجتماعی بنویسید.

3- فعالیت 4(قسمت الف) ، 5 و 7 را در قسمت کاربرگه های آخر کلاس بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۷
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی وجود دارد، آن را اصلاح کنید.

.

.

تکالیف:

1- تمرین صفحه 39 را در دفتر ریاضی خود بنویسید.

2- فرهنگ نوشتن صفحه 40 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۷
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست، آن را اصلاح کنید.

.

 • زهرا مهدوی
۰۶
آبان
۹۹

- قرآن: 1- جدول صفحه 27 را در کتاب کامل کنید.

          2- از بین صفحه 23 و 26 یک صفحه را انتخاب و قرائت آیات آن را ارسال کنید.

- فارسی: تدریس درس چهارم«داستان من و شما»

- ریاضی:1- فعالیت صفحه 37

            2- کار در کلاس صفحه 37+تکالیف

- علوم: سوالات درس سوم«کارخانه ی کاغذسازی»

 • زهرا مهدوی
۰۶
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم تدریس را با دقت مشاهده کنید و فعالیت های خواسته شده را انجام بدهید.

.

.

تکالیف:

1- درک مطلب را در دفتر فارسی خود بنویسید و به سوالات آن پاسخ بدهید.

2- واژه نامه درس را با استفاده از درج سخن در دفتر فارسی خود بنویسید.

3- 20 واژه مهم املایی از درس بیابید و در دفتر فارسی بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی وجود دارد ، آن را اصلاح کنید.

.

.

تکالیف:

1- فعالیت صفحه 38 را در کتاب انجام دهید.

2- کار در کلاس صفحه 38 را در کتاب ریاضی بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

 • زهرا مهدوی
۰۶
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، سوالات درس را در دفتر علوم خود یادداشت کنید و با توجه به تدریس های انجام شده و نکات گفته شده ، پاسخ صحیح سوالات را بنویسید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
آبان
۹۹
 • زهرا مهدوی
۰۵
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.

.

.
سوال اضافه :

.

تکالیف:

1- سوال اضافه را در دفتر ریاضی خود بنویسید و به آن پاسخ بدهید.

2- فعالیت صفحه 37 را در کتاب ریاضی خود بنویسید.

3- کار در کلاس صفحه 37 را در دفتر ریاضی خود بنویسید و پاسخ بدهید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و با استفاده از کامپیوتر ، آموزش های موجود در فیلم را تمرین نمایید.

 • زهرا مهدوی
۰۵
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که در پاسخ هایتان اشتباهی هست آن را اصلاح نمایید.
.

 • زهرا مهدوی
۰۳
آبان
۹۹

- ریاضی: تمرین صفحه 25

- قرآن: تدریس درس چهارم

- هنر: پرسپکتیو 1 نقطه

- فارسی: انشا با موضوع «اگر من یک پرنده بودم...»

 • زهرا مهدوی
۰۳
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم آموزش پرسپکتیو 1 نقطه را با دقت مشاهده کنید و تکلیف خواسته شده را انجام بدهید.

.

تکلیف:

با توجه به آموزش داده شده ، 9 مربع یا مستطیل در دفتر نقاشی خود بکشید و با استفاده از خط کش ، پرسپکتیو را رسم کنید.

 • زهرا مهدوی
۰۳
آبان
۹۹

دانش آموزان عزیزم ، فیلم پاسخ به تمرین صفحه 25 ریاضی را با دقت مشاهده کنید و در صورتی که اشتباهی در پاسخ هایتان هست ، آن را اصلاح کنید.

.

.

تکالیف:

1- فعالیت صفحه 36 را در کتاب بنویسید.

2- کاردرکلاس صفحه 36 را در کتاب 

 • زهرا مهدوی
۰۳
آبان
۹۹
دانش آموزان عزیزم ، بعد از گوش دادن به قرائت آیات درس چهارم و تمرین آیات ، فعالیت خواسته شده را انجام بدهید.

 
 
 
 
 
 
قسمت اول(صفحه 23)
 

 

 

قسمت دوم(صفحه 26)

 
 

.

تکلیف:

کار در کلاس صفحه 25 را در کتاب قرآن بنویسید. 

 • زهرا مهدوی