ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

ــــــــــــــ معلم خوانساری ـــــــــــــــ

محتوای آموزشی و ارزشیابی پایه ششم

بایگانی
آخرین نظرات

۱ مطلب در شهریور ۱۳۸۹ ثبت شده است

۰۳
شهریور
۸۹

پیش سازمان دهنده یک مطلب یا مفهوم کلی است که در مقدمه تدریس می آید تا مبحثی را که به شاگردان ارائه داده می شود با مباحث پیشین همان درس مربوط سازد و پایه ای برای ارتباط مفاهیم جدید با پیشین شود. در این الگو، معمولاً مطالب از کلی به جزئی مورد بررسی قرار می گیرد.


مراحل اجرای الگوی پیش سازمان دهنده:

۱-
ابتدا پیش سازمان دهنده ارائه می شود که باید از مطالب درس جدید کلی تر باشد

۲- سپس معلم به ارائه مطالب و مفاهیم درس جدید می پردازد 

۳- در آخر کار برای تفهیم بیشتر مطالب جدید باید مثالها و نمونه هایی ارائه می دهد.

 

نکات کلیدی در مورد الگوی پیش سازمان دهنده در ادامه مطلب


  • زهرا مهدوی